แนวข้อสอบแม่นๆ

โหลด!!!แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงานกรมชลประทาน2561

โหลด!!!แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงานกรมชลประทาน2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานupdate2561 แนวข้อสอบหน่วยงานกรมชลประทานupdate2561 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2557 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ การวัดมุมราบ_direction(new) การสำรวจด้วยวงรอบ surveying traverse ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่2 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)geodesyเบื้องต้นระบบพื้นหลักฐานแผนที่พิกัดแผนที่ ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่1 GIS,GPS ความรู้การรังวัดมุมหลักฐานแผ่นที่ด้วยระบบดาวเทียม GPS แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ แนวข้อสอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) แนวข้อสอบ ถาม_-_ตอบ_เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ แนวข้อสอบถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ แนวข้อสบถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ_และการเขียนแบบnew แนวข้อสอบถาม_-ตอบ_ความรู้เรื่อง_การเขียน_ย่อ_ขยาย__รูป_แผนที่new แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่ การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดภูมิประเทศเทคโนโลยีสมัยใหม่ 100 ข้อ […]