แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆๆ)))แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงานกรมชลประทาน2561

(((newupdateสุดๆๆ)))แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงานกรมชลประทาน2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานupdate61 แนวข้อสอบหน่วยงานกรมชลประทานupdate61 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 การวัดมุมราบ_direction(new) การสำรวจด้วยวงรอบ surveying traverse ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่2 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)เบื้องต้นระบบพื้นหลักฐาน แผนที่พิกัด ความรู้งานวงรอบ TRIANGULATION TRILATERATION ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่1 GIS,GPS ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก Global Positioning System GPS แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ แนวข้อสอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) แนวข้อสอบ ถาม_-_ตอบ_เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ แนวข้อสอบถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ แนวข้อสบถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ_และการเขียนแบบnew […]