แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แม่น!)))แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

(((แม่น!)))แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – เกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) – หลักการจัดการทั่วไป – การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป (General principles of management) – สรุป พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2551 – การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) – การเขียนหนังสือราชการ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) – ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมาย ปปท – ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด – แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new – แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน […]