แนวข้อสอบแม่นๆ

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม(สกธ){2563}

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม(สกธ){2563} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม(สกธ)2563 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม(สกธ)2563 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ถาม-ตอบ_เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation reading comprehension writing -vocabulary-structure –grammar สรุป แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม_ฉบับที่_12 พ.ศ.2560-2564  new สรุปร่างสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 สรุปสาระสำคัญ […]