แนวข้อสอบแม่นๆ

(((HOT-2562)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

(((HOT-2562)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แถมฟรีไฟล์เสียงอการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช2562 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 – 2564 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม (update2561) แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะยาว 20 ปี 2560-2579 แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี 2560-2579 แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ 2540 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 new การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA new ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnewupdate ความสำคัญและภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ […]