แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษกรมราชทัณฑ์2562

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษกรมราชทัณฑ์2562 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ update2562 แนวข้อสอบ_กรมราชทัณฑ์ update2562 จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์new แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2559-2562 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญัติราชทัณฑ์ 2560 สรุปข้อแตกต่างพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 แนวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482new แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  อัพ2561 สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวข้อสอบ พรบ. […]