แนวข้อสอบแม่นๆ

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษกรมราชทัณฑ์

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษกรมราชทัณฑ์ แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ update2562 –       แนวข้อสอบ_กรมราชทัณฑ์ update2562 –       จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ –       แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน –       แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์new –       แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2559-2562 –       แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –       สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 –       แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญัติราชทัณฑ์ 2560 –       สรุปข้อแตกต่างพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 –       แนวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482new –       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  อัพ2561 –       สรุป […]