แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 กระบวนการบริหารงานพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา การจัดหาพัสดุ การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การบริหารพัสดูและการจัดหาของส่วนราชการ การบำรุงรักษาพัสดุ ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ […]