แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุด!!!)))แนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานสินค้ากรมส่งเสริมสหกรณ์2561

(((updateสุด!!!)))แนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานสินค้ากรมส่งเสริมสหกรณ์2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ update2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ update2561 นโยบายการดำเนินงานอธิบดีฯ ปี 61 นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบ สหกรณ์ ปี 2561 “ปี 2561 ปีแห่งการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการ” แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ทบทวนเพิ่มเติมโครงการเป้าหมาย ตามนโยบายระทรวงเกษตรสหกรณ์ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม‏ ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กฎหมายและมาตรฐานธุรกิจบริการอาหาร […]