แนวข้อสอบแม่นๆ

newupdateที่สุดแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)2561

newupdateที่สุดแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค ก และ ข ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปnew แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ แนวข้อสอบอุปมาอุปไมรูปทรงเรขาคณิต แนวข้อสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ชุด1 2561new แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language ) การขับเคลื่อนประเทศไทย 0 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 […]