แนวข้อสอบแม่นๆ

(((ปรับปรุงที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2561

(((ปรับปรุงที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศ พันธกิจ ยุทศาสตร์ ค่านิยม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word_excel_powerpoint_(update2561) ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม excel ความรู้การจัดทำไฟล์เพื่อนำเสนอข้อมูลโดยใช้ PowerPoint แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1reading comprehension-vocabulary-structure-gramma แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure การเขียนหนังสือราชการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ_ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อัพ2561 ถาม-ตอบ แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ จัดทำ บริหาร และประเภทงบประมาณ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ […]