แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)2561

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมupdate2561 แนวข้อสอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมupdate2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การรังวัดที่ดิน การรังวัดมุมหลักฐานแผ่นที่ด้วยระบบดาวเทียม ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ(surveying) ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบภูมิศาสตร์_GIS คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map window GIS แนวข้อสอบฐานข้อมูลระบบ-GIS ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ ถาม -ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่ แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศnew แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดของภูมิประเทศnew 100ข้อชุด1 แนวข้อสอบสำรวจภาพด้วยถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม อ่านแผนที่ แปลภาพถ่าย การคำนวณทำแผนที่ 150 ข้อ ชุด […]