แนวข้อสอบแม่นๆ

[[โหลด!!!]]แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล2561

[[โหลด!!!]]แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลupdate2561 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ_กรมทรัพยากรน้ำบาดาลupdate2561 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมupdate2561 แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมupdate2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ(update) สรุป การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ สรุปแนวข้อสอบการแปลสรุปความจากความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,อังกฤษเป็นไทย ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวข้อสอบถาม-ตอบ นโยบายสาธารณะ ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะยาว 20 ปี สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแผนงาน โครงการ การประเมินนโยบาย โครงการ การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) วิเคราะห์องค์กร การวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปแผนงานโครงการ ความรู้แผนกลยุทธ์ […]