แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2561

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2561 ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 การเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548 ถาม_-_ตอบ_เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณupdate เทคนิคการเขียนข่าว การสรุปจับประเด็น อ่านจับประเด็นและวิเคราะห์ข้อความ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ comprehension จำนวน 100 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure การเขียนโครงการ การบริหารแผนงาน โครงการ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) […]