แนวข้อสอบแม่นๆ

{{HOT{2562}}}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

{{HOT{2562}}}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)2562 แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 – 2566) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่) แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆupdate แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)100ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ_ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา(Aptitude Test) ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) วิเคราะห์องค์กร การวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์เสนอนโยบายการบริหาร […]