แนวข้อสอบแม่นๆ

(((ปรับปรุงใหม่สุด)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมควบคุมมลพิษ2561

(((ปรับปรุงใหม่สุด)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมควบคุมมลพิษ2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษupdate2561 ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_2561new แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 แผนยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560_ แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540newล่าสุด. แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 […]