แนวข้อสอบแม่นๆ

PDF{2562}}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการข้าว

PDF{2562}}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการข้าว แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการข้าว2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการข้าว2562 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจการเมือง ทั้งในและต่างประเทศ แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี สรุป กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และประเภท แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พรบ.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวข้อสอบ การจัดทำ การบริหาร การควบคุมงบประมาณ แนวข้อสอบเรื่องงบประมาณ การสื่อสารและการประสานงาน ความรู้เกี่ยวกับ […]