แนวข้อสอบแม่นๆ

newที่สุด!!!แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานสถิติแห่งชาติ2561

newที่สุด!!!แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานสถิติแห่งชาติ2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติupdate2561 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540BM แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สรุปสาระสำคัญ พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี2546 แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ.2550 สรุป พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 สรุปความรู้THAILAND 4.0_ แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี สรุป กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 […]