งานราชการ

ด่วนมากๆ กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561

ด่วนมากๆ กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ เปิดบรรจุ 155 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม) – ระดับปริญญาตรี จํานวน 153 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ) – ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 2 อัตรา ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ – บุคคลชาย/หญิง – ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ […]