แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจสายบัญชี(รอง.สว.บัญชี)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2561

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจสายบัญชีรองสวการเงินและบัญชีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีไฟล์เสียงสรุป พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547ฉบับสมบูรณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2561 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546 New สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ กฎ กตร.ประมวลจิยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ พศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ+สรุป ประชาคมอาเซียน ชุด A จำนวน 27 ข้อ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_update2561new ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผลอุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด(1) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1conversation-gramma-reding-vocabulary-structure […]