แนวข้อสอบแม่นๆ

++ใหม่ล่าสุด!!++แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)ทุกตำแหน่งพร้อมด้วยแนวข้อสอบภาคกและขเลือกได้เลย…ตามตำแหน่งที่สอบ2561

++ใหม่ล่าสุด!!++แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)ทุกตำแหน่งพร้อมด้วยแนวข้อสอบภาคกและข เลือกได้เลย…ตามตำแหน่งที่สอบ!!!2561 แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (((พิเศษ)))แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค ก และ ข เลือกได้เลยตามตำแหน่งที่สอบ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปnew แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ แนวข้อสอบอุปมาอุปไมรูปทรงเรขาคณิต แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข ชุดที่ 1 จำนวน106ข้อ แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language ) การขับเคลื่อนประเทศไทย […]