แนวข้อสอบแม่นๆ

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.) (((พิเศษ)))แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค  ก และ ข แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2562 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อupdate แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ใหม่) วิธีคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language ) ความรู้เกี่ยวกับ THAILAND 4.0 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย […]