งานราชการ

ด่วนๆ***ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก.*** สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.พ. -28 ก.พ. 2563 รวม 209 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบขคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544 มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และหนังสือสนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :209 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ 1.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ […]