แนวข้อสอบแม่นๆ

((update))แนวข้อสอบ พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

((update))แนวข้อสอบ พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติความเป็นมาและตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง การควบคุมทรัพย์สิน การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน AEC ข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547 ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมืองปัจจุบัน แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สรุปการควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุภาครัฐเข้าใจง่าย สรุปบัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น การซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุ […]