แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมควบคุมโรค2561

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมควบคุมโรค2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรคupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมโรค_2561 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2560-2563 ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ ความรู้หลักการบริหารจัดการ คู่มือปฺฎิบัติงานด้านพัสดุ(ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ) ขัั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ e-market และ e-bidding (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) แนวข้อสอบ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic […]