แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2561 ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ สรุปสาระสำคัญของระเบียบคตง_ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง_พศ_2544 update สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อัพ2561 แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบถาม – […]