แนวข้อสอบแม่นๆ

{{{แชร์ใหม่ๆ!!!2562}}}แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2562

{{{แชร์ใหม่ๆ!!!2562}}}แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2562 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม2562 แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม2562 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม(update) สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546New แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 new สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ด้านเครื่องกล ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ new ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างเทคนิคปฏิบัติงาน แนวข้อสอบงานช่างพื้นฐาน แนวข้อสอบความถนัดทางช่างnew แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้างnew แนวข้อสอบช่างกลพื้นฐาน แนวข้อสอบวงจรไฟฟ้าพื้นฐานnew แนวข้อสอบไฟฟ้าพื้นฐานnew แนวข้อสอบการป้องกันความปลอดภัยจากงานช่างnew แนวข้อสอบมาตรฐานการเจาะน้ำบาดาล แนวข้อสอบ […]