แนวข้อสอบแม่นๆ

New Update แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

New Update แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญnew แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 1 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 2 แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปnew แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ […]