แนวข้อสอบแม่นๆ

(((NEW)))เจ้าพนักงานธุรการกรมการแพทย์

(((NEW)))เจ้าพนักงานธุรการกรมการแพทย์ แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       การเขียนหนังสือราชการ –       การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ –       ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ –       ขั้นตอนและวิธีการจัดการประชุมและสัมมนา –       ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) –       ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ –       ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ –       แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 –       แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –       แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) –       แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word,excel,powerpointnew(ล่าสุด) –       แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล(update) –       แนวข้อสอบงานสารบรรณ –       แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด –       แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. […]