งานราชการ

ข่าวดีๆสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 17 ตำแหน่ง

ข่าวดีๆสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 17 ตำแหน่ง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 35 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ สาขาวิชาการบัญชี […]