แนวข้อสอบแม่นๆ

โหลดแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการกรมควบคมโรค2561

โหลดแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการกรมควบคมโรค2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรคupdate2561 แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค_2561 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2560-2563 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ความรู้พื้นฐานทางเคมี ความรู้พื้นฐานเคมี ,ชีววิทยา, จุลวิทยา พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม หลักการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ การเก็บและการรักษาตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และระเบียบมาตรฐานวิธีการสกัดและวิเคราะห์ทางเคมี ข้อควรปฏิบัติในการทำงานในห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ(Quality Control) ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การประเมินสภาวะสุขภาพ การเฝ้าระวัง หลักการควบคุมและป้องกันโรค แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค แนวข้อสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แนวข้อสอบ ระบบ และการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO1400,ISO14001) แนวข้อสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบเคมี สิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบ เคมี สาร […]