แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newปรับปรุง)))แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)2561

(((newปรับปรุง)))แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค ก และ ข ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปnew2561 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ แนวข้อสอบอุปมาอุปไมรูปทรงเรขาคณิต แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข ชุดที่ 1 update แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language ) การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจการเมือง ปัจจุบัน […]