แนวข้อสอบแม่นๆ

updateใหม่ๆแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการกรมพัฒนาที่ดิน2561

updateใหม่ๆแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการกรมพัฒนาที่ดิน2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ ภารกิจค่านิยม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดินupdate2561 แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดินupdate2561 บทบาทหน้าที่ ภารกิจค่านิยม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2557 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 การเขียนหนังสือราชการ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update2561) แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ) แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update2561) แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุด 1new สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ใหม่) แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุด 1new […]