แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)update ถาม_-_ตอบ_ระเบียบงานสารบรรณupdate แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(new) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาสตรี การพัฒนาครอบครัว นโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาล การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 สตรี กับ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สรุป การพัฒนาศักยภาพสตรี แถมฟรี […]