แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdate2561)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์

(((newupdate2561)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์ แถมฟรี ไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ update2561 –       แนวข้อสอบ_กรมราชทัณฑ์ update2561 –       แนวข้อสอบเก่าเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ –       แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –       สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 –       แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญัติราชทัณฑ์ 2560 –       สรุปข้อแตกต่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 –       จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ –       แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน –       แนวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482update –       แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew –       แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. […]