แนวข้อสอบแม่นๆ

(((NEW-2562)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์

(((NEW-2562)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์update2562 แนวข้อสอบ_กรมราชทัณฑ์update2562 แนวข้อสอบเก่ากรมราชทัณฑ์ จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์new แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2559-2562 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญัติราชทัณฑ์ 2560 สรุปข้อแตกต่างพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 แนวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482new แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สรุปสาระสำคัญ พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี2546 มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หลักการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังnew หนังสือเวียนแนวทางการดำเนินงานจำแนกผู้ต้องขัง สรุป พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม […]