แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แม่น!แน่น!)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์

 (((แม่น!แน่น!)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์    แถมฟรี ไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติกรมราชทัณฑ์ แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์new แนวข้อสอบเก่าเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์new ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาเบื้องต้น จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new แนวข้อสอบ_พรบราชทัณฑ์_พศ_2479_และที่แก้ไขเพิ่มเติมnew กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 นวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482new แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาชญาวิทยาเบื้องต้น แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พศ.2506 แก้ไขเพิ่มเติม พศ.2549new แนวข้อสอบสังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_การปกครอง_2559 (new update) แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์new ประกาศ คสช. ฉบับที่ 110_การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. […]