แนวข้อสอบแม่นๆ

เฉลยข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายคดีและบังคับคดี)กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)2563

เฉลยข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายคดีและบังคับคดี)กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)2563 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)2563 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)2563 ประมวลผลธรรมาภิบาลและจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 1 new แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 2 new แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 3 new แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ.2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 สรุปพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 สรุปพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี […]