แนวข้อสอบแม่นๆ

(((update!!!)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรมหม่อนไหม2561

(((update!!!)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรมหม่อนไหม2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม2561 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-vocabulary-structure -gramma (update) แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ 2540 update แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ จัดทำ บริหาร และประเภทงบประมาณ สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน […]