แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateแน่นๆ!)))แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปกรมโยธาธิการและผังเมือง2561

(((newupdateแน่นๆ!)))แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปกรมโยธาธิการและผังเมือง2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมืองupdate2561 แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมืองupdate2561 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 BM การพัฒนาทรัพยากรบุคคลBM สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชุด 3(ใหม่) ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณและประเภทงบประมาณ สรุป การจัดทํางบประมาณเพื่อ การวางแผนและควบคุม หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) หลักการบริหารงบประมาณ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม BM แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) คู่มืองานเลขานุการผู้บริหาร แนวข้อสอบเลขานุการ 100 ข้อ การเขียนรายงานการประชุม การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม ความรู้เกี่ยวกับการประชุม อบรม สัมมนา การบริหารจัดการภายในองค์กร การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) ความรู้การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐPMQA […]