แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรมป่าไม้2561

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรมป่าไม้2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ แนวข้อสอบพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) การเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ แนวข้อสอบงานธุรการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุดBM แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(new) สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า. ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข (ฉบับที่2) 2548new สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 update การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) ความรู้คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐPMQA new การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด […]