แนวข้อสอบแม่นๆ

(((ปรับปรุงใหม่ๆ)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรมป่าไม้2561

(((ปรับปรุงใหม่ๆ)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรมป่าไม้2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้update2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้update2561 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข2560 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พนักงาน กรมป่าไม้ การเขียนหนังสือราชการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานธุรการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update2561) (1) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560_ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 update การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) ความรู้คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐPMQA new การบริหารจัดการภายในองค์กร ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)ารเขียนรายงานการประชุม ขั้นตอนและวิธีการจัดการประชุมและสัมมนา แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารทั่วไปและจัดการประชุม แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ชุด 2 แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 100 ข้อ แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์ แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน ประสานงานและจัดการงาน […]