แนวข้อสอบแม่นๆ

Updateที่สุด!!!แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงานกรมการปกครอง2561

Updateที่สุด!!!แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงานกรมการปกครอง2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ประวัติ กรมการปกครองupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครองupdate2561 แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2560_-_2564 ความรู้การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new สรุปการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การบริหารแผนงาน โครงการ สรุป+แนวข้อสอบถาม-ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. […]