แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่ๆ!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานกรมเจ้าท่า2561

ปรับปรุงใหม่ๆ!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานกรมเจ้าท่า2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่าupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่าupdate2561 ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 สรุปสาระสำคัญ พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี2546 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 สรุป พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481new สรุปพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 การเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด) (1) แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ_(ชุดเพิ่มการประชุมสัมมนา)2561(ชุดนี้ถูกต้อง) […]