แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงบประมาณ

(((updateสุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงบประมาณ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงบประมาณ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546new สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ชุด 1) สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ชุด 2) สรุปสาระสำคัญ ตวามแตกต่าง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับ 2535 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 ถาม-ตอบ_เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คู่มือ […]