งานราชการ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)   เงินเดือน 13280 บาท วุฒิ ผู้สมัครเป็นผู้หญิง และต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ GFMIS ส่วนของระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของ ทอ.เกี่ยวกับ 1.1 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรประเภท ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างของ ทอ. 1.2 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ นขต.ทอ. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีภาครัฐ […]