แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด!)))แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

(((updateที่สุด!)))แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงานกรมโยธาธิการและผังเมือง แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมืองupdate60 แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมืองupdate60 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวโปรแกรมเขียนแบบ_autocad การวัดมุมราบ_direction(new) การสำรวจด้วยวงรอบ surveying traverse ความรู้การรังวัดมุมหลักฐานแผ่นที่ด้วยระบบดาวเทียม ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) geodesy เบื้องต้น ระบบพื้นหลักฐานแผนที่ พิกัดแผนที่ ความรู้งานวงรอบ TRIANGULATION TRILATERATION ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศnew แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดของภูมิประเทศnew 100 ข้อ ชุด 1 แนวข้อสอบด้านการสำรวจ surveying work, basic field works, leveling 194 ข้อ แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจ ระบบพิกัด การถ่ายภาพทางอากาศ […]