แนวข้อสอบแม่นๆ

++ตรงเผง…!! แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมศุลกากร

++ตรงเผง…!! แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมศุลกากร การสอบสัมภาษณ์ การใช้โปรแกรม MovieMaker การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลupdate!! ข้อสอบการวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลnew!! ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ความรู้เรื่องการประสานงานupdate!! เครื่องมือโสตทนูประกรณ์_และการใช้งานnew!! ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new แนวข้อสอบเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการใช้โสตทัศนูปกรณฺ์ แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ ชุดที่1 จำนวน 70 ข้อ แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543 สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469 สรุปโสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์