แนวข้อสอบแม่นๆ

(((update)))แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(((update)))แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กฎการตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test มาตรฐานการควบคุมภายใน การจัดวางระบบควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน ตัวอย่างรูปแบบรายงานและรายงาน เเนวข้อสอบนักตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และควบคุมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ แนวข้อสอบเรื่องการควบคุมภายใน แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ ระเบียบ กฎ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน […]