แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปnew แนวข้อสอบความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language ) สรุป แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 สรุป ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553 สรุป สรุป หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปประเด็นสำคัญ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. […]