แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561  แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561 แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคม_พศ_2533_และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 2528 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน สรุปรวมทุกกฎหมายแรงงาน ถาม-ตอบ คุ้มครองแรงงาน ถาม-ตอบ แรงงานสัมพันธ์ แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงานupdate2561 ความรู้เรื่องเงินทดแทนประกันสังคม สิทธิสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็น 600 บาท แรงงานนอกระบบ สวัสดิการแรงงานนอกระบบ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ การเขียนหนังสือราชการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบงานธุรการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update2561) แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560_ แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ) แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update2561) สรุป พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ สรุป พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ […]