แนวข้อสอบแม่นๆ

(((UPDATE!!!)))แนวข้อสอบพนักงานการเงิน3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561

(((UPDATE!!!)))แนวข้อสอบพนักงานการเงิน3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.2561) แนวข้อสอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย-ททท.2561 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สรุป แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 สรุป สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี_พศ_2547 แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 สรุป ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พ.ร.บ. […]