แนวข้อสอบแม่นๆ

(((LOAD)))แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561

(((LOAD)))แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.2561) แนวข้อสอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย-ททท.2561 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สรุป แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเขียนหนังสือราชการ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update2561) สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560 ความรู้เกี่ยวกับการประชุม อบรม สัมมนา การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม การเขียนรายงานการประชุม การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ ความรู้+แนวข้อสอบเรื่องระบบการจัดการองค์กร ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ แนวข้อสอบการจัดการงานทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารทั่วไปและจัดการประชุม […]