แนวข้อสอบแม่นๆ

(((update)))แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ(ด้านสถาปัตยกรรม)กรมการท่องเที่ยว2561

(((update)))แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ(ด้านสถาปัตยกรรม)กรมการท่องเที่ยว2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการท่องเที่ยวupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการท่องเที่ยวupdate2561 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สรุป แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 สรุปกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 การอนุรักษ์พัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่าง การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) แนวข้อสอบการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์new แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน ประสานงานและจัดการงาน การเขียนแบบสถาปัตยกรรม ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม […]