แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด!!)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2561

(((updateที่สุด!!)))แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศ พันธกิจ ยุทศาสตร์ ค่านิยม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word_excel_powerpoint_(update2561) ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม excel ความรู้การจัดทำไฟล์เพื่อนำเสนอข้อมูลโดยใช้ PowerPoint แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1reading comprehension-vocabulary-structure-gramma แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure การเขียนหนังสือราชการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ_ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม ความรู้หลักการบริหารจัดการ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ คู่มือปฺฎิบัติงานด้านพัสดุ(ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ) ขัั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ e-market และ […]