แนวข้อสอบแม่นๆ

{{{HOT!!!สุดๆ2562}}}แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการข้าว

{{{HOT!!!สุดๆ2562}}}แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการข้าว แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการข้าว2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการข้าว2562 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ. พ.ศ. 2561 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS-new ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ ถาม-ตอบ แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551และที่แก้ไข2561 สรุป การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณและประเภทงบประมาณ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน ถาม-ตอบ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพ.ศ.2561 สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สรุป บัญชีเบื้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ แนวข้อสอบการบัญชี แนวข้อสอบหลักการบัญชี […]