แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงล่าสุดแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์4องค์การเภสัชกรรม2561

ปรับปรุงล่าสุดแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์4องค์การเภสัชกรรม2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีองค์การเภสัชกรรมupdate2561 แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_2561new ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1conversation-gramma-reding-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 comprehension จำนวน 100 ข้อ สรุปแนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม […]