แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แชร์แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการพัฒนาชุมชน2561

(((updateที่สุด)))แชร์แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการพัฒนาชุมชน2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนupdate2561 แนวข้อสอบ_กรมการพัฒนาชุมชน_2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 สรุป นโยบายรัฐบา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ […]