แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบครูผู้ช่วยทุกเอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบครูผู้ช่วยทุกเอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค ก และ ข เลือกได้เลยตามเอกที่สอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุป สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 สรุป แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร สรุป+แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาตรฐานตําแหน่งตามแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. […]