แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน(อสพ.รุ่นที่71)2561

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน(อสพ.รุ่นที่71)2561 แถมฟรีไฟล์การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน2561 แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อัพเดทใหม่2561 บทบาทภารกิจหลัก – กระทรวงมหาดไทย ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2555 ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา_พศ_2540 .สรุป ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พศ.2560-2564 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พศ.2560-2564 แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564 รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน-กระทรวงมหาดไทย ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ .การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนรวม ถาม-ตอบ การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม […]