แนวข้อสอบแม่นๆ

New..update!!!แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 New..update!!!แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint(ล่าสุด) แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล แนวข้อสอบกฎหมาย__พรบคุ้มครองเด็ก_พศ2546 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล แถมฟรี ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ความรู้เรื่องการประสานงาน แนวข้อสอบพรบ_ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว_2553 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล__หลักเศรษฐกิจพอเพียง__หลักสิทธิมนุษยชน_การปกครองท้องถิ่น สรุป พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 สรุป พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 สรุป พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้_new แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ […]